VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa on-line služby od predávajúceho Judita Páleníková – JUDIT IT.

 

Predávajúci:

Judita Páleníková – JUDIT IT

Levočská 4699/59

08001 Prešov

 

IČO: 47947055

DIČ: 1084439873

 

Bankové spojenie: FIO banka, a.s., č. účtu pre SR: 2500686407/8330

IBAN: SK4783300000002500686407

BIC: FIOZSKBAXXX

 

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ PO, č. 750-44015, v Prešove dňa 1.11.2014

 

 1. OBJEDNÁVKA SLUŽBY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu judita.palenikova@judit-it.sk alebo vyplnením on-line formuláru na stránke www.judit-it.sk. Návrhom kúpnej zmluvy je vyplnenie a odoslanie objednávacieho formuláru alebo zaslanie všetkých vyžiadaných údajov prostredníctvom e-mailu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním on-line služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je ustanovené inak.

 

 1. CENA ONLINE PRODUKTOV A TOVARU

Ceny za on-line služby sú uvedené na webovej stránke predávajúceho, sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane službu za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci sa vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania celej sumy (kúpnej ceny) za službu na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo služby až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Predávajúci poskytne službu až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 

 1. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pri on-line službe je do 2 pracovných dní po prijatí celej sumy za službu predávajúcim. Kupujúci je telefonicky alebo e-mailom kontaktovaný predávajúcim a začína plynúť poskytovanie služby. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

 

 1. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Na on-line služby sa nevzťahuje žiadna platba za poštovné a balné.

 

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Na reklamáciu služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji. Podmienky reklamácie sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

 

 1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci je pred poskytnutím osobných údajov oboznámený s podmienkami ich ochrany a na základe toho vyslovuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním. 

Poskytovateľ služby  Judita Páleníková – JUDIT IT spracováva osobné údaje kupujúceho pri objednávaní sa na termín výživového poradenstva, pri následnej e-mailovej komunikácii a takisto v priebehu trvania poskytovania služby výživového poradenstva a po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. 

Jedná sa o následné osobné údaje:

Pri online objednávaní:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo

Pri e-mailovej komunikácii:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Adresu (Ulica, mesto, PSČ, krajina)

Pri vypĺňaní anamnézy a ďalších dokumentov (osobne alebo e-mailom) a v priebehu poskytovania služby:

 • Meno a priezvisko
 • Titul
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Vek
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Antropometrické údaje: výška, hmotnosť, BMI, obvod pásu, telesné zloženie
 • Osobná, pracovná, zdravotná anamnéza a stravovacie zvyklosti

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle kupujúceho, ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené

Údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej elektronickej databáze a kartotéke, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a programátor firmy Biospace a InBody. 

 

V rámci udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov platia nasledujúce skutočnosti:

 • Žiadne osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • Dotknutá osoba (kupujúci) má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba (kupujúci) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

a) Zaslanie žiadosti o odvolanie súhlasu na e-mail judita.palenikova@judit-it.sk

b) Odoslanie písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu na adresu podnikania uvedenú na stránke www.judit-it.sk s textom

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky platia od 1.11.2015.