Ochrana osobných údajov

Dovoľte mi, aby som Vás pred objednaním sa informovala o tom, ako spracovávam Vaše osobné údaje.

Nasledujúce zásady sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovateľ služby  Judita Páleníková – JUDIT IT spracováva Vaše osobné údaje pri objednávaní sa na termín výživového poradenstva, pri následnej e-mailovej komunikácii a takisto v priebehu trvania poskytovania služby výživového poradenstva a po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. 

Jedná sa o následné osobné údaje:

Pri online objednávaní:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo

Pri e-mailovej komunikácii:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Adresu (Ulica, mesto, PSČ, krajina)

Pri vypĺňaní anamnézy a ďalších dokumentov (osobne alebo e-mailom) a v priebehu poskytovania služby:

 • Meno a priezvisko
 • Titul
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Vek
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Antropometrické údaje: výška, hmotnosť, BMI, obvod pásu, telesné zloženie
 • Osobná, pracovná, zdravotná anamnéza a stravovacie zvyklosti

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené

Vaše údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej elektronickej databáze a kartotéke, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a programátor firmy Biospace a InBody. 

 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 • beriem na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať.

Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

a) Zaslanie žiadosti o odvolanie súhlasu na e-mail judita.palenikova@judit-it.sk

b) Odoslanie písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu na adresu podnikania uvedenú na stránke www.judit-it.sk s textom

Prosím, zoberte na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.